Търсене

Клиентско обслужване: (+357) 22314160

FX & CFD ТЪРГОВИЯ Е СВЪРЗАНА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН РИСК

Лицензирани финансови услуги

Инвестиционни и допълнителни услуги

TeleTrade е лицензиранa от CySEC да предлага следните инвестиционни и допълнителни услуги по отношение на посочените по-долу финансови инструменти.

 • Инвестиционни услуги
  • Приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти
  • Изпълнение на поръчки от страна на клиенти
  • Управление на портфейл
  • Търгувия за собствена сметка
  • Инвестиционни консултации
 • Допълнителни услуги
  • Съхранение и администриране на финансови инструменти за сметки на клиенти, включително попечителство и свързаните с тях услуги, като например управление на парични средства/обезпечения.
  • Предоставяне на кредити или заеми на инвеститор, за да му позволят да извърши сделка с един или повече финансови инструменти, като посредникът, който предоставя кредита или заема, участва в сделката.
  • Валутни услуги, когато те са свързани с предоставянето на инвестиционни услуги.
  • Инвестиционно проучване и финансов анализ или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.
 • Финансови инструменти

  Посочените по-горе услуги могат да се предоставят и дейностите могат да се упражняват по отношение на следните финансови инструменти:

  • Прехвърляеми ценни книжа.
  • Инструменти на паричния пазар.
  • Единици в предприятия за колективно инвестиране.
  • Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, или инструменти, други производни, финансови индекси или финансови мерки, които могат да бъдат изпълнени чрез доставка или в брой.
  • Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане по искане на една от страните (освен при неизпълнение на задължение или друго събитие за прекратяване).
  • Опции, фючърси, суапове и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, които могат да бъдат физически изпълнени, при условие че те се търгуват на регулиран пазар и/или МТС.
  • Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани със стоки, които могат да бъдат изпълнени и които не са упоменати в параграф 6 от Част III и не са за търговски цели, които имат характеристиките на други дериватни финансови инструменти, като наред с другото, те са клиринг и сетълмент чрез признати клирингови къщи или са предмет на регулярни искания за марж.
  • Деривативни инструменти за прехвърляне на кредитен риск.
  • Финансови договори за разлики.
  • Опции, фючърси, суапове, форуърдни споразумения и всякакви други договори за деривати, свързани с климатични промени, товарни тарифи, квоти за емисии или проценти на инфлация и други официални икономически статистически данни, които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане или могат да бъдат уреждани в парични средства по избор на една на страните (освен при неизпълнение на задължение или друго събитие за прекратяване), както и всеки друг договор за деривати, свързани с активи, права, задължения, индекси и мерки, които не са посочени в тази част, която има характеристиките на други дериватни финансови инструменти, които имат отношение към това дали, наред с другото, се търгуват на регулиран пазар или МТС, клиринг и сетълмент чрез признати клирингови къщи или са предмет на регулярни искания за марж.

Получете консултация

Декларация за поверителност

To maximize our visitors browsing experience TeleTrade uses cookies in our web services. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies. If you disagree, you may change your browser settings at any time. Read more

 • © 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

  TeleTrade DJ International Consulting Ltd е регистрирана като Инвестиционен посредник в Кипър (CIF) под регистрационен номер HE272810 и е лицензирана от Cyprus Securities and Exchange Commission (Комисия за ценни книжа и фондови борси в Кипър) (CySEC) под лицензионен номер 158/11.

  TeleTrade DJ International Consulting Ltd оперира в съответствие с Директивата за Пазарите на Финансови Инструменти (MiFID).

 • Информацията на този сайт е само с информационна цел. Всички описани услуги и информация са получени от източници, считани за надеждни. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") и / или трети страни - източници на информация предоставят услуги и информация, без каквато и да е гаранция. Докато ползвате тази информация и услуги, Вие се съгласявате с това, че при никакви обстоятелства TeleTrade не носи отговорност към никое физическо или юридическо лице, за каквато и да е загуба или вреда, цялостно или частично причинени от упование на тази информация и услуги.

 • TeleTrade си сътрудничи със SafeCharge Limited, която е институция за електронни пари, оторизирана и регулирана от Централната банка на Кипър, и е пълноправен член на MasterCard Europe и Visa Europe.
  Ние също така си сътрудничим с Moneybookers и Neteller, които предлагат електронни портфейл услуги, оторизирани и регулирани от Financial Conduct Authority.

  Моля прочетете нашите Условия за ползване.

 • За да подобрим преживяването на нашите посетители при разглеждането на сайта ни, TeleTrade DJ използва бисквитки в нашите уеб услуги. Докато продължавате да разглеждате този сайт, вие се съгласявате да използвате нашите бисквитки. Ако не сте съгласни с това, можете да промените настройките на браузъра си по всяко време. Прочетете повече

  TeleTrade DJ-International Consulting Ltd в момента не предоставя услугите си на жители или граждани на САЩ.

Свържете се с нас
Споделяне в
социалните мрежи
Онлайн
консултант
Request a callback
Начало на страницата